akcja 

W jakie akcje można inwestować?

Coraz więcej osób inwestuje. Już na samym początku trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że każda inwestycja wiąże się z dużym ryzykiem. Jednymi z najczęściej wybieranych instrumentów finansowych są akcje. Warto dowiedzieć się więcej na ich temat.

Czym są akcje?

Akcje są rodzajem papierów wartościowych, a więc ich posiadaczy określa się mianem akcjonariuszy. Kupując je stają się współwłaścicielami majątku spółki, przy czym część majątku jaka do nich należy jest uzależniona od ilości zakupionych akcji, ale też od tego, ile dana spółka ich wyemitowała na rynku kapitałowym. Jest wiele rodzajów akcji, przy czym przede wszystkim można dokonać podziału na akcje zwykłe oraz uprzywilejowane. Te drugie są specjalnym rodzajem akcji. Z tytułu ich posiadania akcjonariusz może zyskać pewne przywileje. Może mieć choćby pierwszeństwo w wypłacie dywidendy, ale też zyskać podwójny głos w walnym zgromadzeniu. Trzeba jednak pamiętać, że akcje uprzywilejowane nie są w żadnym wypadku przedmiotem obrotu na giełdzie. Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku akcji zwykłych. Tutaj każdy akcjonariusz ma takie same prawa. Akcje reprezentują część ułamkową kapitału akcyjnego. Istotne jest też to, że mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie. Można je więc zarówno kupować, jak i sprzedawać. Aby to zrobić trzeba założyć rachunek inwestycyjny. Musi być on licencjonowany przez komisję nadzoru finansowego, która stoi na straży przepisów prawa, a przedtem zapewnia inwestorom bezpieczeństwo. Gdy już rachunek maklerski jest założony, należy wpłacić pieniądze, przy czym to inwestor musi wybrać swój budżet inwestycyjny, ale też określić strategię.

Czym jest rzeczywista wartość akcji? 

Każda akcja ma swoją wartość. Tutaj mówimy o wartości nominalnej. Oblicza się ją dzieląc kapitał zakładowy przez liczbę wyemitowanych akcji. W kolejnych emisjach akcje muszą mieć ten sam nominał, przy czym wartość ceny nominalnej nie może być mniejsza niż 1 grosz. Cena sprzedaży tych papierów wartościowych jest ceną emisyjną i co ważne nie może być ona niższa od wartości nominalnej. Z kolei cena rynkowa jest już ceną rzeczywistą czyli taką, po jakiej możemy zakupić dane akcje na rynku wtórnym. Zatem cena rzeczywista jest ceną, jaką trzeba zapłacić za dany papier wartościowy. Warto jeszcze wiedzieć jak ustala się ceny akcji. Robi się to na podstawie zleceń maklerskich, które są przekazywane na giełdę i tutaj znaczenie ma kształtowanie się popytu oraz podaży. Jeżeli chcesz rozpocząć kupowanie akcji, inwestuj z Saxo, choć pamiętaj, że ryzyko inwestycyjne jest bardzo duże.

Rodzaje ryzyka 

Kupując akcje, trzeba pamiętać o występującym ryzyku, które jest duże. Nadal zdecydowanie więcej inwestorów traci, a nie zarabia. Możemy wyróżnić różnego rodzaju ryzyka. Przede wszystkim jest to ryzyko rynkowe, które określane jest też mianem systematycznego. Jest ono związane, jak sama nazwa wskazuje, z sytuacją na rynku i nie można mu zapobiec. Przykładem jest pogorszenie się koniunktury, czyli po prostu wystąpienie kryzysu na skutek niespodziewanych czynników geopolitycznych. Możemy też wyróżnić ryzyko specyficzne. Wiąże się ono z daną spółką. Wzrasta w momencie, gdy np. dochodzi do niespodziewanych zmian w zarządzie, ale też gdy spółka jest niewłaściwie zarządzana. Należy jeszcze pamiętać o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie akcje nie są tym samym co obligacje.

 

Artykuł sponsorowany

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.