przedawnienie pożyczki prywatnej

Przedawnienie pożyczki prywatnej – zasady i terminy w polskim Kodeksie Cywilnym

Definicja przedawnienia pożyczki prywatnej według Kodeksu Cywilnego

Przedawnienie pożyczki prywatnej to termin, po upływie którego wierzyciel traci prawo do dochodzenia roszczeń związanych z niespłaconym zadłużeniem na drodze sądowej. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, każdy rodzaj roszczenia majątkowego podlega przedawnieniu, co szczegółowo określa art. 117 tego kodeksu. Dla pożyczek prywatnych, które są udzielane przez osoby fizyczne, termin przedawnienia wynosi 6 lat. Co istotne, okres przedawnienia zaczyna się liczyć od momentu, kiedy termin zwrotu pożyczki upływa. Ważnym elementem, który może wpłynąć na bieg przedawnienia, jest jego przerwania. Przepisy Kodeksu cywilnego (art. 123) przewidują kilka sytuacji, w których biegu przedawnienia można przerwać, np. uznanie roszczenia przez dłużnika lub podjęcie działań przez wierzyciela mających na celu egzekucję roszczenia (mediacja, postępowanie sądowe). Warto również pamiętać, że przedawnienie nie oznacza automatycznego anulowania długu, a jedynie możliwość uchylenia się przez dłużnika od spłaty w sposób formalny. W praktyce, aby skutecznie skorzystać z przedawnienia, dłużnik musi zgłosić ten fakt przed sądem lub podczas mediacji. Wiedza na temat przedawnienia pożyczki prywatnej jest istotna dla zarządzania własnymi finansami w Polsce oraz unikania niepotrzebnego stresu związanego z ewentualnymi roszczeniami.

Warunki rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia pożyczki prywatnej

W Polsce zasady związane z przedawnieniem pożyczek prywatnych regulowane są przez Kodeks cywilny. Według art. 118 KC, przedawnienie pożyczki prywatnej wynosi 6 lat, choć ten termin może kończyć się z końcem roku kalendarzowego, co w praktyce może wydłużyć okres przedawnienia. Warto zwrócić uwagę, że przedawnienie pożyczki prywatnej w Polsce zaczyna biec od momentu, kiedy dług stał się wymagalny, czyli z dniem następującym po terminie spłaty określonym w umowie. Jeśli, na przykład, termin spłaty przypada na 1 marca 2022 roku, to okres przedawnienia rozpoczyna się 2 marca 2022 roku.

Przerwanie biegu przedawnienia jest możliwe, jeśli zaistnieją pewne przesłanki. Przede wszystkim może to nastąpić, gdy:

 • wierzyciel podejmie czynności prawne mające na celu odzyskanie długu – na przykład wystąpi do sądu z powództwem o zapłatę,
 • dłużnik uzna dług – może to przybrać formę pisemnego uznania długu lub częściowej spłaty,
 • strony podejmą mediacje.

Po każdej z tych czynności bieg terminu przedawnienia zaczyna się od nowa.

Warto podkreślić, że czekanie na przedawnienie długu nie zawsze jest korzystnym rozwiązaniem dla dłużnika. Nawet jeśli wierzyciel nie podejmie działań na czas, to proces przedawnienia może trwać wiele lat, podczas których odsetki będą nadal narastać, a sytuacja finansowa dłużnika może się pogorszyć. Dlatego lepiej dogadać się z wierzycielem i rozważyć możliwości wydłużenia terminu spłaty lub negocjacji warunków spłaty, aby uniknąć dalszych problemów finansowych.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z nowelizacją z dnia 9 lipca 2018 roku, przedawnienia dotyczące roszczeń majątkowych będą kończyły swój bieg ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym upływa termin przedawnienia. Dzięki temu ujednolicono proces rozliczeniowy, co ma ułatwić życie osobom zadłużonym i wierzycielom.

Podsumowując, aby dokładnie zrozumieć warunki rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia pożyczki prywatnej w Polsce, należy brać pod uwagę zarówno przepisy Kodeksu cywilnego, specyficzne warunki umowy pożyczki, jak i możliwość przerwania biegu przedawnienia.Załóżmy, że piszemy bloga o kategorii tematycznej “Finanse w Polsce” i naszym celem jest omówienie konkretnych przesłanek do przerwania biegu przedawnienia pożyczki prywatnej.

Przesłanki do przerwania biegu przedawnienia pożyczki prywatnej

Jednym z kluczowych aspektów zarządzania zobowiązaniami jest rozumienie, w jaki sposób można przerwać bieg przedawnienia pożyczki prywatnej. Przedawnienie pożyczki prywatnej w Polsce to proces prawny, który określany jest przez przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 117 KC, wszystkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, co oznacza, że po upływie określonego czasu dłużnik ma prawo odmówić spłaty długu. W przypadku pożyczek prywatnych termin przedawnienia wynosi 6 lat, ale biegu przedawnienia można przerwać, co jest korzystne dla wierzyciela.

Przesłanki do przerwania biegu przedawnienia:

 • Wszczęcie postępowania sądowego: Jeżeli wierzyciel podejmie czynności prawne przed sądem lub innym organem uprawnionym do rozpatrzenia sprawy i wyegzekwowania roszczenia, bieg przedawnienia zostaje przerwany. Przykładem może być wniosek o wydanie nakazu zapłaty.
 • Uznanie długu przez dłużnika: Jeżeli dłużnik pisemnie lub ustnie uzna swoje zobowiązanie, na przykład podpisując ugodę lub wniosek o przedłużenie terminu spłaty, bieg przedawnienia rozpoczyna się od nowa. Nawet częściowa spłata długu może stanowić uznanie roszczenia.
 • Mediacje i negocjacje: Formalne podjęcie mediacji lub negocjacji w celu rozwiązania sporu również przerywa bieg przedawnienia. Warto zatem udokumentować każdą próbę mediacji, aby mieć dowód na przerwanie biegu przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia może znacząco wydłużyć termin ważności roszczenia i dać wierzycielowi więcej czasu na odzyskanie należności. Ważne jest, aby pamiętać, że każda czynność mająca na celu dochodzenie roszczeń – jak złożenie pozwu czy podpisanie uznania długu – przerywa bieg przedawnienia i powoduje, że termin zaczyna biec od nowa. W praktyce oznacza to, że wierzyciel może nawet po kilku latach ponownie ubiegać się o spłatę długu.

Wpływ nowych przepisów:
Nowa ustawa o przedawnieniu długów z 9 lipca 2018 r. skróciła ogólny termin przedawnienia do 6 lat, co sprawia, że wierzyciele muszą być bardziej czujni i szybsi w działaniach mających na celu przerwanie biegu przedawnienia. Zmiany te mają na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami wierzycieli, którzy nie informują o przedawnieniu długu.

Wiedza na temat przepisów związanych z przedawnieniem pożyczki prywatnej i sposobów na przerwanie jego biegu jest kluczowa zarówno dla wierzycieli, którzy chcą zabezpieczyć swoje interesy, jak i dłużników, którzy muszą znać swoje prawa.

Skutki przedawnienia pożyczki prywatnej dla wierzyciela i dłużnika

Przedawnienie pożyczki prywatnej może mieć istotne skutki zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Przede wszystkim, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, okres przedawnienia dla pożyczek prywatnych wynosi 6 lat, co oznacza, że wierzyciel posiada ten czas na dochodzenie roszczeń. Po tym terminie dłużnik nabywa prawo do odmowy spłaty zadłużenia bez konsekwencji prawnych. Jednak wierzyciel może przerwać bieg przedawnienia, podejmując działania takie jak skierowanie sprawy do sądu czy też uzyskanie uznania długu przez dłużnika, co powoduje “wyzerowanie” biegu i jego ponowne rozpoczęcie. Znaczy to, że strategia długoterminowego unikania spłaty zadłużenia przez dłużnika nie zawsze jest skuteczna, szczególnie jeżeli wierzyciel jest aktywny i podejmuje działania prawne. Dla dłużnika przedawnienie może stanowić szansę na pozbycie się zadłużenia, jednak proces ten może wiązać się z naliczaniem odsetek i pogorszeniem zdolności kredytowej. Z perspektywy wierzyciela, świadomość o przedawnieniu powinna motywować do regularnego monitorowania należności i podejmowania odpowiednich kroków prawnych w celu odzyskania długu. Skutki przedawnienia mogą również obejmować sprzedaż zadłużenia firmie windykacyjnej, co często komplikuje sytuację dłużnika i może prowadzić do dodatkowych kosztów. Ostatecznie, zarówno wierzyciel, jak i dłużnik powinni dokładnie zapoznać się z przepisami dotyczącymi przedawnienia pożyczki prywatnej, aby skutecznie zarządzać swoimi finansami w Polsce.

Nowa ustawa o przedawnieniu długów z 9 lipca 2018 r. a pożyczki prywatne

Nowa ustawa o przedawnieniu długów, która weszła w życie 9 lipca 2018 roku, wprowadziła istotne zmiany w kwestii przedawnienia pożyczek, w tym pożyczek prywatnych. Przedawnienie pożyczki prywatnej w Polsce na mocy art. 117 Kodeksu Cywilnego ulega zasadniczym zmianom w okresie przedawnienia. Został on skrócony z 10 lat do 6 lat, co ma niebagatelne znaczenie dla obu stron umowy pożyczkowej. Po wejściu w życie tej ustawy, roszczenia wierzycieli względem dłużników odnawiają się co 6 lat, jeśli termin przedawnienia nie został przerwany np. poprzez mediację bądź wszczęcie postępowania sądowego.

Przedawnienie pożyczki prywatnej rozpoczyna swój bieg z chwilą, gdy termin jej spłaty minie. Zgodnie z nowymi przepisami, przedawnienie upływa na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat od terminu spłaty. Przykładowo, jeśli termin spłaty minął 15 stycznia 2019 roku, to przedawnienie nastąpi dopiero 31 grudnia 2025 roku.

Niewielu dłużników wie, że przerwany bieg przedawnienia zaczyna liczyć się od nowa, kiedy wierzyciel podejmie działania prawne, takie jak złożenie pozwu w sądzie. Z kolei każdy dłużnik powinien znać także swoje prawa, w tym prawo do odmowy spłaty zadłużenia po upływie terminu przedawnienia. Pamiętajmy jednak, że przedawniona wierzytelność wciąż istnieje jako „zobowiązanie niezupełne”, co oznacza, że mimo braku możliwości egzekucji przez sąd, dług nie znika całkowicie.

Nowe przepisy mają na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami wierzycieli oraz ułatwienie dłużnikom zarządzanie swoimi zobowiązaniami. W praktyce oznacza to, że osoby prywatne, które pożyczyły pieniądze, mają krótszy czas na odzyskanie swoich należności. Z drugiej strony, dłużnicy mogą korzystać z tego okresu, aby lepiej zarządzać swoją sytuacją finansową i unikać dodatkowego stresu związanego z przedłużającymi się roszczeniami.

Jakie są różnice między przedawnieniem pożyczki prywatnej a bankowej

W kontekście “finanse w Polsce”, warto zapoznać się z różnicami dotyczącymi przedawnienia pożyczki prywatnej i bankowej. Przedawnienie pożyczki prywatnej i bankowej różni się przede wszystkim terminem oraz szczegółowymi przesłankami prawnymi. Przedawnienie pożyczki prywatnej zazwyczaj wynosi 6 lat według Kodeksu cywilnego, podczas gdy dla pożyczek bankowych oraz pożyczek zaciągniętych w instytucjach pozabankowych jest to 3 lata.

Zasady przedawnienia pożyczek:

 • Pożyczka prywatna – 6 lat
 • Pożyczka bankowa (kredyt) – 3 lata
 • Pożyczka pozabankowa (np. przez internet) – 3 lata

Termin przedawnienia liczy się od dnia, kiedy dług miał być spłacony. Przykładowo, jeśli termin spłaty pożyczki prywatnej upływa 22 lutego 2021 roku, to przedawnienie nastąpi dopiero 31 grudnia 2027 roku, co wynika z zasady, że termin przedawnienia kończy się wraz z końcem roku kalendarzowego.

Istnieje również mechanizm przerwania biegu przedawnienia, który jest możliwy zarówno dla pożyczek prywatnych, jak i bankowych. Może do tego dojść w sytuacjach takich jak:

 • Wniesienie sprawy do sądu przez wierzyciela
 • Uznanie długu przez dłużnika
 • Rozpoczęcie mediacji

Przerwanie biegu przedawnienia sprawia, że termin przedawnienia liczy się od nowa.

Finanse w Polsce w tym kontekście wymagają, aby szczegółowo monitorować terminy spłat i być świadomym swoich praw zarówno jako dłużnik, jak i wierzyciel. Zrozumienie zasad związanych z przedawnieniem pożyczki prywatnej i bankowej może uchronić przed nieprzyjemnymi konsekwencjami prawnymi lub finansowymi.

Przedawnienie rat pożyczki prywatnej i kwestia odsetek

W Polsce, przedawnienie pożyczki prywatnej szczegółowo regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykułem 118 KC, ogólny termin przedawnienia dla roszczeń majątkowych wynosi 6 lat, a dla roszczeń okresowych, w tym rat kredytowych czy pożyczkowych, jedynie 3 lata. Oznacza to, że raty pożyczki prywatnej ulegają przedawnieniu po trzech latach od momentu, kiedy stały się wymagalne.

Przerwanie biegu przedawnienia to czynność, która może wyzerować dotychczasowy czas przedawnienia i rozpocząć jego liczenie od nowa. Dla wierzyciela niezwykle istotne jest, by podejmować odpowiednie działania, takie jak złożenie pozwu do sądu czy uzyskanie uznania długu przez dłużnika. Jak długo może to przeciągnąć okres przedawnienia? Na przykład, jeśli dłużnik uzna dług, bieg przedawnienia zaczyna się od nowa, a wierzyciel zyskuje kolejne trzy (lub sześć) lat, by dochodzić swoich roszczeń.

Odsetki od zadłużenia również mają swoje okresy przedawnienia. Standardowo, odsetki przedawniają się razem z głównym zobowiązaniem, jeżeli są naliczane cyklicznie. Jednakże, w przypadku takich roszczeń, każda rata odsetkowa przedawnia się osobno po trzech latach od dnia, w którym powinna być zapłacona.

Warto również zwrócić uwagę na uchwałę z 9 lipca 2018 roku, która skróciła ogólny termin przedawnienia roszczeń majątkowych z dziesięciu do sześciu lat. Nowe przepisy wpływają na zobowiązania powstałe przed zmianą prawa, co może wprowadzić pewne niejasności w określeniu konkretnej daty przedawnienia. Przykładowo, termin przedawnienia roszczeń majątkowych powstałych przed wejściem w życie nowych przepisów, które zgodnie z poprzednimi regulacjami przedawniałyby się po dziesięciu latach, może ulec skróceniu do sześciu lat, jeśli przepis nie stanowi inaczej.

Osoby zadłużone często zastanawiają się, czy warto czekać na przedawnienie długu. Należy jednak pamiętać, że wierzyciel może podejmować różne działania w celu przerwania biegu przedawnienia, jak np. uzyskanie sądowego nakazu zapłaty. Co więcej, odsetki za opóźnienie mogą znacznie zwiększyć końcową kwotę zadłużenia, co może doprowadzić do jeszcze większych problemów finansowych.

W praktyce, dochodzenie roszczeń przed sądem często kończy się korzystnie dla wierzyciela, jeżeli ten formalnie przerwał bieg przedawnienia. Dlatego najlepiej dogadać się z wierzycielem, negocjować warunki spłaty i unikać eskalacji problemu do poziomu sądowego. Warto także pamiętać o możliwości mediacji, które mogą ułatwić osiągnięcie korzystnego dla obu stron porozumienia.

Praktyczne przykłady sytuacji, w których może dojść do przedawnienia pożyczki prywatnej

Przedawnienie pożyczki prywatnej stanowi ważny element zarządzania finansami w Polsce, o którym warto wiedzieć, zwłaszcza w kontekście Kodeksu Cywilnego i jego przepisów. Poniżej przedstawiam praktyczne sytuacje, w których może dojść do przedawnienia takiej pożyczki.

1. Zaniedbanie spłaty przez dłużnika
W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaca pożyczki przez dłuższy czas, może dojść do przedawnienia. Zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego, ogólny termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla świadczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Przykładowo, jeśli termin spłaty upłynął 1 stycznia 2021 roku, pożyczkodawca ma czas do końca 2026 roku na dochodzenie swoich praw, po tym czasie dług może zostać uznany za przedawniony.

2. Brak działań ze strony wierzyciela
Przedawnienie może nastąpić, jeśli wierzyciel nie podejmuje żadnych formalnych działań mających na celu odzyskanie długu. Jeżeli przez cały okres przedawnienia wierzyciel nie skieruje sprawy do sądu ani nie uzyska tytułu wykonawczego, dłużnik może po tym okresie odmówić spłaty pożyczki.

3. Uznanie roszczenia przez dłużnika
Jedną z przesłanek, która przerywa bieg przedawnienia, jest uznanie długu przez dłużnika. Przykładowo, jeśli dłużnik uzna swoje zobowiązanie wobec wierzyciela pisemnie lub dokonując częściowej spłaty, termin przedawnienia zaczyna biec na nowo od dnia dokonania tej czynności. Jeśli jednak taka sytuacja nie nastąpi, pierwotny termin przedawnienia pozostaje w mocy.

4. Brak mediacji i działań prawnych
Jeżeli pomimo upływu terminu na mediację lub negocjacje między stronami nie podjęto żadnych kroków prawnych, pożyczka może ulec przedawnieniu. Na przykład dłużnik i wierzyciel mogli podjąć rozmowy mediacyjne w marcu 2021 roku, jednak jeśli nie doszło do zawarcia ugody i sprawa nie została skierowana do sądu, po upływie ustawowego terminu pożyczka może się przeterminować.

5. Niedopilnowanie formalności przez wierzyciela
Wierzyciel, który nie dokona formalnego wezwania do zapłaty lub nie zgłosi roszczenia w sądzie, ryzykuje przedawnienie pożyczki. To oznacza, że brak odpowiednich działań monitoringowych ze strony wierzyciela w okresie do 6 lat od momentu upłynięcia terminu spłaty może skutkować utratą możliwości dochodzenia roszczenia.

6. Złożenie przez dłużnika wniosku o upadłość konsumencką
W przypadku złożenia przez dłużnika wniosku o upadłość konsumencką i jego zatwierdzenia przez sąd, może dojść do przedawnienia pożyczki. Upadłość konsumencka często obejmuje wszystkie zobowiązania dłużnika, co może spowodować, że pożyczka zostanie uznana za przedawnioną.

Podsumowując, przedawnienie pożyczki prywatnej może nastąpić w wyniku różnych czynników, takich jak brak działań ze strony wierzyciela, uznanie roszczenia przez dłużnika bądź złożenie przez dłużnika wniosku o upadłość. Ważne jest, aby zarówno wierzyciel, jak i dłużnik byli świadomi terminów i przesłanek związanych z przedawnieniem, aby unikać niepotrzebnych problemów finansowych i prawnych.

Przedawnienie pożyczki prywatnej według Kodeksu Cywilnego

Definicja Okres przedawnienia Podstawa prawna Konsekwencje upływu terminu
Przedawnienie pożyczki prywatnej to określony prawem okres, po którego upływie roszczenie o zwrot pożyczki traci prawnie wymuszalny charakter. 6 lat Art. 118 Kodeksu Cywilnego Po upływie terminu przedawnienia, dłużnik może odmówić spłaty długu, a wierzyciel nie może skutecznie dochodzić roszczenia na drodze sądowej.

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.