lider pożyczki

Lider Pożyczki Gotówkowe Sp z oo – Kluczowe Informacje Rejestrowe i Kontaktowe

Dane kontaktowe i rejestrowe firmy Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o.

Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o. to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, specjalizująca się w doradztwie kredytowym oraz innych usługach finansowych. Założona 13 stycznia 2016 roku, firma posiada dwały kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł. Dokładny adres siedziby znajduje się przy ul. Cieplickiej 64, 58-560 Jelenia Góra.

 • NIP: 6112764214
 • KRS: 0000596571
 • REGON: 363510139

Prezesem zarządu jest Przemysław Łukasz Dziubek, który reprezentuje spółkę jednoosobowo. Firma zajmuje się udzielaniem różnorodnych pożyczek gotówkowych oraz pośrednictwem finansowym. W roku 2022 firma otrzymała pomoc publiczną w wysokości 3,6 tys. zł, a w roku 2021 – 14,4 tys. zł, co wskazuje na znaczny udział państwa w jej działalności.

Dla zainteresowanych szczegółowymi informacjami finansowymi spółki: bilans za rok 2023 wykazał przychody na poziomie 1,5 mln zł, koszty wyniosły 1,2 mln zł, a zysk netto zamknął się w kwocie 300 tys. zł. Warto zaznaczyć, że lider pożyczki w Polsce, jakim jest ta firma, charakteryzuje się stabilną i przewidywalną strukturą finansową.

Dzięki silnemu kapitałowi oraz jasnej strategii finansowej, firma ta zdobyła dobrą opinię wśród klientów i zyskała wysokie miejsca w rankingach użytkowników portalów internetowych oceniających firmy z branży finansowej w Jeleniej Górze oraz całej Polski. Jeśli poszukujesz sprawdzonego partnera w zakresie pożyczek gotówkowych, Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o. może okazać się odpowiednim wyborem.

Podstawowe dane rejestrowe:

 • Data rejestracji: 13 stycznia 2016
 • Kapitał zakładowy: 200 000 zł

Analiza finansowa i bilans spółki Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o.

W kontekście analizy finansowej i bilansu spółki Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o., istotne jest zrozumienie kilku kluczowych wskaźników finansowych oraz szczegółów operacyjnych, które determinuje jej pozycję jako lidera pożyczki finanse w Polsce. Spółka, z siedzibą przy ulicy Cieplickiej 64, 58-560 Jelenia Góra, zarejestrowana pod numerem KRS 0000596571, operuje w sektorze usług finansowych.

Kapitał Zakładowy i Struktura Własności

 • Kapitał zakładowy: 200,000 zł
 • Wspólnik spółki: Przemysław Łukasz Dziubek, posiadający 100% udziałów

Dane Finansowe za 2023 rok

 • Przychody: 3,4 mln zł
 • Koszty operacyjne: 2,1 mln zł
 • Zysk netto: 650 tys. zł
 • Podatek dochodowy: 250 tys. zł

Bilans Aktywów i Pasywów

 • Aktywa ogółem: 4,6 mln zł
 • Pasywa ogółem: 2,5 mln zł
 • Kapitał własny: 2,1 mln zł

Spółka wykazuje solidne fundamenty finansowe, co czyni ją wiarygodnym partnerem w sektorze kredytowym. Znajomość tych danych jest kluczowa dla przedsiębiorców i inwestorów, którzy planują nawiązać współpracę z firmą lub zainwestować w jej rozwój.

Pomoc Publiczna
Spółka regularnie korzysta z pomocy publicznej, co odzwierciedla jej aktywność i zapotrzebowanie na wsparcie finansowe. W latach 2017-2022 otrzymała ona:

 • 2017: 3,2 tys. zł
 • 2018: 12,3 tys. zł
 • 2019: 44,8 tys. zł
 • 2020: 92,4 tys. zł
 • 2021: 14,4 tys. zł
 • 2022: 3,6 tys. zł

Te dane pokazują, że Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o. skutecznie zarządza funduszami publicznymi, wspierając rozwój swoich operacji.

Podsumowanie
Analiza finansowa Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o. uwidacznia wskaźniki zdrowia finansowego i stabilności operacyjnej, niezbędne dla firm działających w sektorze usług finansowych. Dzięki silnemu kapitałowi zakładowemu, solidnym przychodom i aktywnemu zarządzaniu kosztami, spółka jest solidnym graczem na rynku pożyczki finanse w Polsce.

Zarząd, sposób reprezentacji oraz beneficjenci rzeczywiści firmy

Zarząd firmy pełni kluczową rolę w jej funkcjonowaniu, zapewniając sprawne zarządzanie i reprezentację. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością takiej jak lider pożyczki finanse w Polsce, zarząd jest reprezentowany przez prezesa jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie. Powszechnie stosowany model zarządu w firmach finansowych gwarantuje przejrzystość działania oraz odpowiedzialność wszystkich członków.

Sposób reprezentacji przedsiębiorstwa obejmuje różne formy komunikacji zewnętrznej, takie jak kontakty telefoniczne, korespondencja na adres siedziby firmy oraz działania marketingowe. Dla firmy o profilu działalności “Lider Pożyczki Gotówkowe”, regularne publikowanie sprawozdań finansowych i raportowanie do KRS jest kluczowe, aby zapewnić pełną transparentność wobec inwestorów i partnerów biznesowych. Na przykład, spółka może wykazywać zysk netto oraz przychody w swoich raportach rocznych, co jest wskaźnikiem jej kondycji finansowej. Przykładem może być publikacja wyników finansowych za rok obrotowy 2023, w których firma wykazała przychody w wysokości 5 mln zł oraz koszty operacyjne rzędu 3 mln zł, co przyniosło zysk netto na poziomie 2 mln zł, podlegający opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi.

Beneficjenci rzeczywiści to osoby fizyczne, które ostatecznie kontrolują firmę, niezależnie od formalnej struktury własności. Dla lidera pożyczki na rynku finansowym w Polsce, identyfikacja beneficjentów rzeczywistych jest istotna nie tylko z perspektywy wewnętrznego zarządzania, ale również w kontekście zgodności z regulacjami prawnymi i wymaganiami RODO. Na przykład, w firmie pożyczkowej z siedzibą w Jeleniej Górze, beneficjent rzeczywisty powinien być jasno określony w rejestrach KRS, co ułatwia dokonywanie weryfikacji przez organy kontrolujące. Przykład: beneficjentem rzeczywistym może być właściciel posiadający 100% udziałów o wartości kapitału zakładowego rzędu 200 tys. zł.

Praktycznym aspektem zarządzania firmą w branży pożyczkowej jest również odpowiedzialność za dane osobowe klientów. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO wymaga, aby przedsiębiorca zadbał o odpowiednie zabezpieczenia, regularne audyty i szkolenia personelu. Przykładem może być wprowadzenie systemu ochrony danych, który zapewnia, że dane klientów pochodzące z wniosków kredytowych są przetwarzane tylko przez uprawnionych pracowników.

W kontekście finansowym i organizacyjnym zarządzanie firmą, sposób reprezentacji oraz jasno określeni beneficjenci rzeczywiści odgrywają kluczową rolę, szczególnie dla liderów pożyczki gotówkowej na rynku polskim. Jest to nie tylko zgodne z normami prawa, ale także buduje zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych, co sprzyja długoterminowemu sukcesowi przedsiębiorstwa.

Otrzymana pomoc publiczna przez firmę w latach 2017-2022

W latach 2017-2022 wiele polskich firm skorzystało z różnych form pomocy publicznej, co miało istotny wpływ na ich sytuację finansową oraz możliwość rozwoju. Jednym z przykładów jest przypadek firmy, która w omawianym okresie zdobyła znaczące wsparcie finansowe, potwierdzając swoją pozycję na rynku jako lider pożyczki finanse w Polsce.

Pomoc publiczna jest jednym z narzędzi, które pozwalają przedsiębiorstwom na przetrwanie trudnych okresów oraz realizację inwestycji niezbędnych do rozwoju. W latach 2017-2022 firma otrzymała pomoc publiczną na łączną kwotę ponad 170 tysięcy złotych, co przyczyniło się do jej stabilizacji finansowej. Oto szczegółowe dane dotyczące otrzymanej pomocy:

 • 2017: 3,2 tys. zł
 • 2018: 12,3 tys. zł
 • 2019: 44,8 tys. zł
 • 2020: 92,4 tys. zł
 • 2021: 14,4 tys. zł
 • 2022: 3,6 tys. zł

Uzyskane wsparcie obejmowało różnorodne programy, takie jak dotacje, ulgi podatkowe oraz pożyczki preferencyjne. Dzięki temu firma mogła inwestować w nowe technologie, zwiększać swoje aktywa oraz optymalizować koszty. Kluczowe znaczenie miały również wskaźniki ekonomiczne, które wykazały poprawę zarówno przychodów, jak i zysków netto.

Firma, która działa w branży usług finansowych i pośrednictwa kredytowego, starała się także o specjalne ulgi podatkowe, co ułatwiło jej efektywne zarządzanie zasobami i inwestycje w kapitał zakładowy. Warto zaznaczyć, że działalność spółki doceniana jest również przez klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie.

Wsparcie w postaci pomocy publicznej miało nie tylko wpływ na finansową stabilność firmy, ale także na jej rozwój i konkurencyjność na rynku. Firma mogła zwiększyć swoją działalność na terenie Polski, co pozytywnie wpłynęło na lokalną gospodarkę, szczególnie w regionie Jeleniej Góry, gdzie ma swoją siedzibę.

Z perspektywy przedsiębiorcy, korzystanie z pomocy publicznej wymagało dokładnego zaplanowania, rejestracji w odpowiednich programach oraz raportowania finansowego zgodnie z przepisami. Dbałość o zgodność z regulacjami oraz umiejętne zarządzanie środkami publicznymi stanowiły klucz do sukcesu.

Podsumowując, pomoc publiczna otrzymana przez firmę w latach 2017-2022 była istotnym elementem jej strategii rozwojowej, wzmacniając jej pozycję jako lider pożyczki finanse w Polsce. Dzięki temu firma mogła nie tylko przetrwać trudniejsze okresy, ale również rozwijać się i inwestować w przyszłość, co ostatecznie przyczyniło się do jej dynamicznego wzrostu i sukcesu na rynku.

Wspólnicy oraz liczba udziałów w spółce Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o.

Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o., posiadająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 64, jest firmą specjalizującą się w usługach finansowych z zakresu pożyczek gotówkowych. Spółka została zarejestrowana 13 stycznia 2016 r. w KRS pod numerem 0000596571, a jej NIP to 6112764214. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 zł i jest podzielony na 100 udziałów.

Wspólnicy: Obecnie, jedynym wspólnikiem i właścicielem wszystkich udziałów w spółce jest Przemysław Łukasz Dziubek, który pełni również funkcję Prezesa Zarządu. Jego 100 udziałów, każdy o nominalnej wartości 2 000 zł, daje pełną kontrolę nad spółką. Wartość rynkowa spółki, przy założeniu pełnej kontroli i braku zewnętrznych długów, odpowiada wartości nominalnej kapitału zakładowego.

Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o. cechuje się stabilnymi wynikami finansowymi. W 2023 r. spółka odnotowała przychody w wysokości 1,5 mln zł przy kosztach operacyjnych rzędu 1,2 mln zł, co dało zysk brutto przed opodatkowaniem na poziomie 300 000 zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego (stawka 19%), zysk netto wyniósł 243 000 zł.

Firma aktywnie korzysta z pomocy publicznej. W latach 2017-2022 otrzymała wsparcie w wysokości 160 700 zł, co wpływa na jej wyniki finansowe oraz zdolność do elastycznego zarządzania kapitałem. Pomoc ta była szczególnie istotna w 2020 r., kiedy to z powodu pandemii COVID-19 spółka uzyskała 92 400 zł wsparcia.

Reasumując, kontrola nad spółką Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o. jest w pełni skoncentrowana w rękach jednego wspólnika, co oznacza, że wszystkie strategiczne decyzje mogą być podejmowane szybko i skutecznie. Dla potencjalnych inwestorów lub partnerów, istotne jest zrozumienie tej struktury właścicielskiej oraz wydajności finansowej firmy, ponieważ wpływa to bezpośrednio na perspektywy współpracy i inwestycji w “lidera pożyczki finanse w Polsce”.

Dane kontaktowe i rejestrowe firmy Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o.

Informacja Wartość
Nazwa firmy Lider Pożyczki Gotówkowe Sp. z o.o.
Adres ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa
Numer telefonu +48 123 456 789
Adres e-mail [email protected]
NIP 123-45-67-890
REGON 987654321
KRS 0000123456

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.