kredyty ekologiczne

Kredyty Ekologiczne: Nowe Trendy i Wyzwania w Finansach w Polsce

Charakterystyka kredytu ekologicznego w Polsce

Kredyty ekologiczne, znane również jako finansowanie zielonych inwestycji, stają się coraz popularniejsze w Polsce, szczególnie w kontekście wspierania transformacji energetycznej przedsiębiorstw. W ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027, przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o kredyty ekologiczne na modernizację infrastruktury energetycznej, mającej na celu obniżenie zużycia energii i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Główne cechy kredytu ekologicznego:

 • Wysokość dofinansowania: Premia ekologiczna, do 80% kosztów kwalifikowanych.
 • Instytucja pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który ocenia wnioski i przyznaje dofinansowanie.
 • Waluta kredytu: PLN.
 • Kryteria kwalifikacyjne: Kredyty ekologiczne są dostępne dla małych, średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji, które zatrudniają do 3000 pracowników.
 • Typy inwestycji: Można sfinansować modernizację maszyn, termomodernizację budynków, implementację systemów OZE, modernizację systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, a także modernizację oświetlenia.
 • Warunki finansowania: Kredyt może pokrywać do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a okres kredytowania zależy od rodzaju przedsięwzięcia.
 • Warunki oszczędności: Inwestycja musi przynieść minimalnie 30% oszczędności energii pierwotnej.

Terminy składania wniosków:

 • I nabór w 2024: 25 kwietnia – 25 lipca, alokacja 660 mln PLN.
 • II nabór w 2024: 17 października – 30 grudnia, alokacja 660 mln PLN.

Korzyści dla przedsiębiorców: Kredyt ekologiczny nie tylko obniża koszty działalności dzięki zmniejszeniu zużycia energii, ale również wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju. Przykładowo, inwestycje w energooszczędne technologie mogą znacząco zmniejszyć rachunki za energię, co w dłuższej perspektywie przynosi wymierne korzyści finansowe.

Kredyty ekologiczne to strategiczne narzędzie dla firm w Polsce, które pragną stać się bardziej ekologiczne i efektywne energetycznie. Dzięki wsparciu w formie premii ekologicznej oferowanej przez BGK, przedsiębiorstwa mogą znacząco obniżyć koszty realizacji inwestycji i skutecznie wspierać transformację energetyczną kraju.

Proces ubiegania się o kredyt ekologiczny w polskich bankach

Ubieganie się o kredyt ekologiczny w polskich bankach to proces wymagający spełnienia kilku kluczowych warunków i złożenia odpowiedniej dokumentacji. Kredyty ekologiczne finansują inwestycje wspierające transformację energetyczną i poprawę efektywności energetycznej. Oto kroki, które należy podjąć, aby skutecznie aplikować o taki kredyt:

 • Przygotowanie Wniosku: Przed przystąpieniem do procesu aplikacyjnego, warto dokładnie zapoznać się z wytycznymi Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i zasadami konkursu ogłaszanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wniosek musi zawierać szczegółowy opis projektu, jego cele, spodziewane efekty oraz koszty kwalifikowane.
 • Wymogi Dokumentacyjne: Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, należy dołączyć dokumentację techniczną, w tym projekty techniczne, koncepcje, ekspertyzy oraz szczegółowy kosztorys inwestycji. Niezbędne są również dokumenty potwierdzające zdolność kredytową, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, oraz aktualny stan zobowiązań.
 • Ocena Zdolności Kredytowej: Banki przeprowadzają szczegółową ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy. Ocena ta obejmuje analizę przychodów, kosztów działalności, bilansu netto oraz sytuacji finansowej firmy. Ważnym kryterium jest również minimalny próg oszczędności energii, który wynosi co najmniej 30%.
 • Udzielenie Promesy Kredytowej: Po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej, bank wydaje promesę, która jest pisemną deklaracją gotowości do udzielenia kredytu ekologicznego. Promesa jest niezbędna do złożenia wniosku o premię ekologiczną w BGK.
 • Złożenie Wniosku o Premięd: Wniosek o premii ekologicznej należy złożyć wraz z promesą udzieloną przez bank. Premia może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych projektu, co znacząco obniża wartość kredytu do spłaty przez przedsiębiorstwo.
 • Aprobata i Wypłata Środków: Po zaakceptowaniu wniosku przez BGK, przedsiębiorstwo otrzymuje kredyt w walucie PLN, który jest wypłacany zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Premia ekologiczna zostanie przekazana po spełnieniu wszystkich warunków, w tym osiągnięciu minimalnych oszczędności energii pierwotnej.
 • Realizacja i Rozliczenie: Przedsiębiorstwo przystępuje do realizacji inwestycji, monitorując postępy i oszczędności energii. Po zakończeniu projektu, przedsiębiorstwo składa raport z realizacji inwestycji, na podstawie którego następuje rozliczenie premii ekologicznej.

Zazielenienie przedsiębiorstw i finanowych inwestycji ekologicznych znacząco przyczynia się do oszczędności energii i redukcji kosztów działalności. Programy takie jak Kredyt Ekologiczny oferowane przez polskie banki i wspierane przez Fundusze Europejskie stanowią istotne wsparcie dla zrównoważonego rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Przykłady inwestycji kwalifikujących się do kredytu ekologicznego w Polsce

Kredyty ekologiczne finanse w Polsce stają się coraz bardziej popularne, a ich celem jest wsparcie transformacji energetycznej oraz zazielenienie przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów inwestycji, które mogą kwalifikować się do tego typu finansowania:

 • Modernizacja maszyn i linii technologicznych: Wymiana przestarzałych maszyn na nowoczesne, energooszczędne urządzenia może znacznie obniżyć zużycie energii. Przykładowo, inwestycja o wartości 500 000 PLN może przynieść oszczędności energii pierwotnej na poziomie 30%, co jest minimalnym progiem wymaganym do uzyskania kredytu ekologicznego.
 • Termomodernizacja budynków: Poprawa izolacji termicznej, wymiana okien, modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła. Wartość takich projektów często oscyluje między 200 000 a 1 000 000 PLN. Dzięki temu można uzyskać oszczędności energii na poziomie nawet 50%.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE): Montaż paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych czy pomp ciepła to inwestycje, które mogą nie tylko obniżyć koszty energii, ale również wprowadzić przedsiębiorstwo na drogę zrównoważonego rozwoju. Koszt takiej inwestycji to około 300 000 – 2 000 000 PLN, a premia ekologiczna może sięgnąć do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Modernizacja systemów oświetleniowych: Zastąpienie tradycyjnych źródeł światła energooszczędnymi rozwiązaniami LED oraz wdrożenie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem. Przykład: modernizacja oświetlenia w dużej fabryce, która kosztuje około 100 000 PLN, może obniżyć zużycie energii o 40%.
 • Wymiana systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: Poprawa jakości infrastruktury wentylacyjnej i klimatyzacyjnej nie tylko zwiększa efektywność energetyczną, ale również poprawia komfort pracy. Inwestycje w tej dziedzinie mogą wynosić od 150 000 do 500 000 PLN, a roczne oszczędności energii mogą sięgać 35%.

Każda z tych inwestycji, oprócz ekologicznych korzyści, przyczynia się do obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa, a także zwiększa jego zdolność kredytową. Aby uzyskać kredyt ekologiczny finanse w Polsce, przedsiębiorstwa muszą spełniać określone kryteria i przejść przez proces oceny zdolności kredytowej, co jest nadzorowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ważne jest również, aby inwestycje te były realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie Operacyjnym Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz spełniały ustalone limity i terminy składania wniosków.

Poziom dofinansowania i warunki przyznania premii ekologicznej przez BGK

Kredyt ekologiczny to atrakcyjna oferta finansowania inwestycji ekologicznych dla polskich przedsiębiorstw, które chcą zminimalizować zużycie energii oraz promować zrównoważony rozwój. Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje firmom możliwość uzyskania premii ekologicznej, która stanowi do 80% kosztów kwalifikowanych projektu, co istotnie obniża całkowite koszty działalności. Warunki przyznania premii są precyzyjnie określone i obejmują takie inwestycje, jak modernizacja maszyn, systemów energetycznych, termomodernizacja budynków, czy instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE).

Program Operacyjny FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) wspiera przedsiębiorstwa w transformacji energetycznej poprzez różne formy dofinansowania, w tym premie ekologiczne. Firmy mogą ubiegać się o wsparcie na projekty, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej co najmniej o 30%.

Minimum 30% oszczędności energii jest warunkiem koniecznym dla zakwalifikowania się do uzyskania premii. W praktyce oznacza to, że inwestycja, np. w modernizację systemów oświetleniowych lub linii ciepłowniczych, musi wykazać znaczącą redukcję zużycia energii.

Procedura ubiegania się o premii ekologicznej jest jasno określona:

 • Firma składa wniosek do BGK z dokładnym opisem projektu.
 • BGK ocenia zdolność kredytową i zgodność projektu z wymaganiami programu.
 • Po pozytywnej ocenie, firma otrzymuje promesę udzielenia kredytu ekologicznego.
 • Po realizacji inwestycji i osiągnięciu założonych celów, firma może uzyskać premię, która zostanie przeznaczona na spłatę części kredytu.

Terminy składania wniosków w ramach Programu Operacyjnego są kluczowe. W 2024 roku alokacja środków wynosi 660 mln PLN dla każdego z dwóch naborów. Pierwszy nabór rozpoczyna się 25 kwietnia 2024 roku i kończy 25 lipca 2024 roku, natomiast drugi trwa od 17 października 2024 roku do 30 grudnia 2024 roku.

Intensywność wsparcia uzależniona jest od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa, zgodnie z Mapą Pomocy regionalnej 2022-2027. Przykładowo, średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie w regionach o niższym poziomie gospodarczym.

Kredyty ekologiczne są dostępne dla małych, średnich i dużych firm, które aktywnie dążą do redukcji kosztów energetycznych oraz promowania proekologicznych inicjatyw. Warunkiem udzielenia kredytu jest spełnienie rygorystycznych kryteriów zdolności kredytowej oraz zobowiązanie do realizacji inwestycji zgodnych z zasadami Programu Operacyjnego FENG.

Dofinansowanie inwestycji ekologicznych przez BGK przyczynia się do dynamicznego zazielenienia przedsiębiorstw w Polsce, wspierając rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz zwiększając konkurencyjność firm na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą nie tylko obniżyć koszty działalności, ale również zyskać wizerunkową przewagę jako firmy zaangażowane w ochronę środowiska.

Kryteria kwalifikujące do otrzymania kredytu ekologicznego

Aby skorzystać z produktu finansowego, jakim są kredyty ekologiczne finanse w Polsce, przedsiębiorstwa muszą spełnić konkretne kryteria kwalifikacyjne. Przede wszystkim, kredyt ekologiczny jest dostępny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz firm średniej wielkości, określanych jako Small Mid-Cap oraz Mid-Cap, które zatrudniają do 3000 pracowników.

Najważniejszymi kryteriami kwalifikacyjnymi są:

 • Zdolność kredytowa: Przedsiębiorstwa muszą przejść pozytywną ocenę zdolności kredytowej przeprowadzoną przez bank kredytujący.
 • Minimalna wartość oszczędności energii: Inwestycja musi gwarantować co najmniej 30% oszczędność energii pierwotnej. Na przykład, modernizacja maszyn produkcyjnych, termomodernizacja budynków czy instalacja systemów OZE.
 • Rodzaj inwestycji: Projekt musi dotyczyć modernizacji infrastruktury, maszyn, systemów energetycznych, wentylacyjnych oraz oświetleniowych. Może obejmować inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) oraz systemy sterowania zużyciem energii.
 • Koszty kwalifikowane: Wydatki muszą być zakwalifikowane do refundacji, czyli obejmować maszyny, urządzenia, materiały budowlane oraz wartości niematerialne takie jak licencje, know-how i studia wykonalności.
 • Intensywność wsparcia: Maksymalna wysokość premii ekologicznej może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych. Premia ekologiczna jest wsparciem publicznym udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
 • Terminy: Istnieją określone terminy składania wniosków o kredyt ekologiczny w ramach Programu Operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” (FENG). Na przykład, pierwsza alokacja na 2024 rok wynosi 660 mln PLN, a terminy naboru to od 25 kwietnia do 25 lipca 2024.

Kluczowe jest, aby projekt inwestycyjny miał na celu zazielenienie przedsiębiorstwa i realizował założenia polityki zrównoważonego rozwoju. Inwestorzy muszą wykazać, że ich projekty będą efektywne energetycznie, co przyczyni się do obniżenia kosztów działalności firmy, jednocześnie wspierając transformację energetyczną w Polsce.

Informacje o promesie udzielenia kredytu ekologicznego w Polsce

Kredyty ekologiczne finanse w Polsce zyskują na popularności w związku z rosnącym zainteresowaniem proekologicznymi inwestycjami. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest promesa udzielenia kredytu ekologicznego, której celem jest wsparcie przedsiębiorstw w realizacji zielonych projektów. Promesa to pisemne zobowiązanie banku do udzielenia kredytu, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Aby otrzymać kredyt ekologiczny, firma musi złożyć wniosek z dokładnym opisem planowanej inwestycji oraz przewidywanymi oszczędnościami energetycznymi, które muszą wynosić minimum 30% oszczędności energii pierwotnej.

W Polsce główną instytucją odpowiedzialną za udzielanie promes kredytów ekologicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), działający w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Przykładowe inwestycje, które mogą być finansowane z tego rodzaju kredytów, obejmują termomodernizację budynków, modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, a także instalację odnawialnych źródeł energii (OZE).

Kredytobiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu, co znacząco obniża koszt realizacji inwestycji. W ramach promesy BGK ocenia zdolność kredytową przedsiębiorstwa, analizując jego bilans i projekt techniczny. Zwykle promesa jest ważna przez okres do 12 miesięcy, co daje firmie wystarczająco dużo czasu na dopięcie wszystkich szczegółów związanych z inwestycją.

Kredyty ekologiczne są udzielane w walucie PLN, a ich warunki zależą od wielkości inwestycji oraz zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Okres kredytowania może wynosić nawet do 20 lat, w zależności od skomplikowania projektu i jego wpływu na oszczędność energii oraz redukcję emisji CO2. Składanie wniosków o kredyt ekologiczny dzieje się w ramach ogłaszanych przez BGK konkursów, które zwykle odbywają się dwa razy w roku, z alokacją środków sięgającą nawet 1,3 miliarda PLN na każdy nabór.

Ubieganie się o promesę udzielenia kredytu ekologicznego w Polsce wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań, jednak korzyści są znaczne. Obejmuje to nie tylko obniżenie kosztów działalności poprzez mniejsze zużycie energii, ale także wsparcie w transformacji do bardziej zrównoważonego modelu biznesowego. Proekologiczne produkty i usługi stają się coraz bardziej pożądane, zarówno przez konsumentów, jak i partnerów biznesowych, co może przełożyć się na większą konkurencyjność na rynku.

Wymagania dotyczące redukcji zużycia energii w projektach ekologicznych

Korzystanie z kredytów ekologicznych w Polsce wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań dotyczących redukcji zużycia energii. W ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), finansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), projekty muszą wykazywać znaczący poziom energooszczędności. Redukcja zużycia energii w projektach ekologicznych jest kluczowym czynnikiem przy ocenie wniosków o dofinansowanie.

Redukcja zużycia energii to minimum 30% oszczędności energii pierwotnej. Przykładowo:

 • Modernizacja maszyn i urządzeń, która pozwoli obniżyć zużycie energii o co najmniej 30%.
 • Termomodernizacja budynków, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na energię do ogrzewania o co najmniej 30%.
 • Wprowadzenie systemów OZE (Odnawialne Źródła Energii) do istniejącej infrastruktury energetycznej przedsiębiorstwa.

Dzięki takim projektom, firmy nie tylko przyczyniają się do zazielenienia przedsiębiorstw, ale również obniżają koszty działalności poprzez mniejsze zużycie energii. Wysokość premii ekologicznej, którą można uzyskać, wynosi nawet do 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Proces aplikacji rozpoczyna się od sporządzenia wniosku, który musi obejmować szczegółowe dane dotyczące planowanej inwestycji, w tym:

 • Koszty projektu oraz przewidywane oszczędności energetyczne.
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne planowanej modernizacji, np. wymiana instalacji oświetleniowej na bardziej energooszczędne LED.
 • Prognozy dotyczące redukcji emisji CO₂.

Ocena zdolności kredytowej i przyznanie kredytu ekologicznego zależy od zgodności projektu z wymogami Programu Operacyjnego FENG oraz osiągnięcia minimalnego progu oszczędności energii. BGK ogłasza konkursy na dofinansowanie, a rozpatrywanie wniosków odbywa się cyklicznie na podstawie harmonogramów określonych przez bank. Każdy projekt musi przejść skrupulatną weryfikację, a tylko najbardziej efektywne energetycznie inwestycje mają szansę na uzyskanie wsparcia.

Dla przedsiębiorstwa skorzystanie z kredytu ekologicznego oznacza nie tylko korzyści finansowe związane z redukcją kosztów energii, ale także wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy, która działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Instytucje zaangażowane w udzielanie kredytu ekologicznego w Polsce

Oferowanie “kredytów ekologicznych” w Polsce to jedno z narzędzi wspierających transformację energetyczną i zazielenienie przedsiębiorstw. Główną instytucją zaangażowaną w realizację tego typu finansowania jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, BGK pełni rolę instytucji pośredniczącej w Priorytecie 3. Zazielenienie przedsiębiorstw.

Dla uzyskania kredytu ekologicznego polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie (MSP) oraz spółki o średniej kapitalizacji, muszą złożyć wnioski w ogłaszanych przez BGK konkursach. W naborach mogą uczestniczyć tylko firmy, które spełniają określone kryteria dotyczące np. zdolności kredytowej oraz minimalnych progów oszczędności energii (najczęściej wymaga się redukcji zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30%).

Instytucje finansowe zaangażowane w realizowanie tego programu zobowiązane są do szczegółowej weryfikacji projektów ekologicznych. Kredyt ekologiczny obejmuje dofinansowanie takich działań jak termomodernizacja budynków, modernizacja systemów energetycznych, inwestycje w OZE (odnawialne źródła energii) oraz zwiększenie energooszczędności maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Ważnym aspektem jest premia ekologiczna, która w praktyce może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Po przeprowadzeniu inwestycji firmy mogą liczyć na częściową spłatę kredytu przez BGK. Te działania nie tylko obniżają koszty działalności przedsiębiorstwa, ale także przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i dostosowania gospodarki do wymogów ekologicznych.

Na przykład, w pierwszym kwartale 2021 roku, BGK przeznaczył 660 milionów PLN na premie ekologiczne, co pozwoliło finansować liczne projekty związane z modernizacją infrastruktury i wdrażaniem OZE. Takie wsparcie jest kluczowe dla gospodarki niskoemisyjnej i wdrażania proekologicznych rozwiązań na szeroką skalę.

Wnioski o kredyty ekologiczne należy składać zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez BGK. W roku 2024 będą miały miejsce dwa główne nabory: w drugim kwartale oraz w czwartym kwartale. Firmy zainteresowane takim wsparciem powinny dokładnie zapoznać się z warunkami i terminami, aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie.

Podsumowując, kredyty ekologiczne finanse w Polsce są nie tylko formą wsparcia finansowego, ale przede wszystkim inwestycją w przyszłość, wspierającą przedsiębiorstwa w ich drodze do osiągnięcia większej energooszczędności i redukcji kosztów działalności.

Charakterystyka kredytu ekologicznego w Polsce

Bank Nazwa produktu Oprocentowanie Okres kredytowania Przeznaczenie Dodatkowe korzyści
Bank A Kredyt Zielony 5% 10 lat Fotowoltaika Ulgi podatkowe
Bank B Eko Kredyt 4.5% 15 lat Termomodernizacja Obniżenie opłat startowych

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.