Krajowy Rejestr Zadłużonych – czym różni się od innych rejestrów dłużników?

Krajowy Rejestr Zadłużonych to rejestr dłużników, który rozpocznie działalność 1 lipca 2021 roku. Jakie dane gromadzi i udostępnia? Czym różni się od innych rejestrów? Sprawdźmy.

Rejestry dłużników to bazy osób fizycznych i firm, które zmagają się z opóźnieniami w płatnościach względem instytucji, przedsiębiorstw i konsumentów. Najpopularniejsze rejestry dłużników prowadzą Biura Informacji Gospodarczej, czyli popularne BIG-i.

KRZ – nowy rejestr dłużników

1 lipca 2021 roku rozpocznie działalność kolejny rejestr dłużników – Krajowy Rejestr Zadłużonych. Podstawę jego funkcjonowania określają zapisy Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a specyfika znacząco się różni od innych rejestrów dłużników.

Kto może trafić do KRZ?

KRZ gromadzi i udostępnia informacje na temat konkretnego segmentu rynku: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną:

 • niewypłacalnych,
 • zagrożonych niewypłacalnością,
 • wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych do rejestru mogą więc trafić dane:

 • osób, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe, a także postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu;
 • przedsiębiorców, wobec których jest lub było prowadzone postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w organach nadzorczych i zarządczych;
 • osób, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne – komornicze lub sądowe – z powodu niemożności uzyskania z egzekucji sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem;
 • osób, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie informacje znajdziesz w KRZ?

Zakres informacji dostępnych w KRZ jest bardzo szeroki. W rejestrze znajdziesz m.in.:

 • informacje o miejscu zamieszkania albo siedziby podmiotu;
 • numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
 • nazwę sądu prowadzącego postępowanie i sygnaturę akt sprawy;
 • informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego oraz informację o zakresie i sposobie wykonywania zarządu;
 • informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

KRZ a inne rejestry dłużników – podsumowanie

Podstawowe różnice pomiędzy KRZ a innymi rejestrami dłużników to:

 • odmienna specyfika podmiotów, które mogą trafić do rejestru. Na czarną listę BIG-u może trafić konsument lub przedsiębiorca, który nie dopełnił w terminie obowiązku płatniczego względem instytucji, przedsiębiorstwa czy osoby fizycznej. W przypadku KRZ są to wyłącznie podmioty niewypłacalne, zagrożone niewypłacalnością i te, wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona;
 • zakres ujawnianych informacji. KRZ zawiera nie tylko nazwę (imię i nazwisko) podmiotu i dane identyfikacyjne, ale także szereg szczegółów dotyczących postępowania sądowego (nazwę sądu prowadzącego postępowanie, sygnaturę akt sprawy, informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika czy informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości). W rejestrze dłużników BIG znajdziesz dane dłużnika, informacje o kwocie (kwotach – jeśli długów jest więcej) zadłużenia oraz dane wierzyciela (jeśli ten ich nie zastrzegł);
 • dostęp do danych. KRZ jest rejestrem jawnym i ogólnodostępnym. Aby sprawdzić, czy podmiot figuruje w bazie, wystarczy jedynie jego PESEL (w przypadku osób fizycznych) i NIP (w przypadku firm) lub sygnatura akt sprawy. Aby sprawdzić dane firmy w rejestrze BIG, wymagane jest jedynie założenie BIGKonta oraz przesłanie skanów dokumentów rejestrowych firmy (CEIDG, KRS itp.) opatrzonych odpowiednią klauzulą.

To jednak nie wszystko. Choć Biura Informacji Gospodarczej prowadzą rejestry dłużników, zakres ich działalności jest zdecydowanie szerszy. W przeciwieństwie do KRZ udostępniają osobom fizycznym i firmom kompleksowe narzędzia, które pomagają zapobiegać zadłużeniu oraz te służące egzekwowaniu powstałych już długów. Mogą też uzupełniać swoje raporty o firmach danymi z innych baz, tak jak np. za pośrednictwem BIG InfoMonitor możesz pobrać dane BIK, ZBP czy z wywiadowni gospodarczej.

 

 

Artykuł sponsorowany

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.