bezzwrotne pożyczki dla rolników

Bezzwrotne pożyczki dla rolników: Zasady przyznawania i wsparcie w Polsce

Zasady przyznawania bezzwrotnych pożyczek dla rolników w Polsce

Bezzwrotne pożyczki dla rolników w Polsce to forma wsparcia finansowego, która ma na celu poprawę warunków życia i pracy na obszarach wiejskich oraz modernizację gospodarstw rolnych. Zasady przyznawania bezzwrotnych pożyczek regulowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wnioski o przyznanie pomocy finansowej przyjmowane są od rolników będących właścicielami gospodarstw rolnych, które potrzebują wsparcia na inwestycje lub pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

 • Cel pożyczek: Fundusze mogą być przeznaczone na różnorodne cele, w tym zakup maszyn rolniczych, modernizację budynków gospodarczych, inwestycje w infrastrukturę techniczną, np. wodociągi czy kanalizację, a także na rozwój produkcji rolnej, przechowywanie produktów rolnych oraz ich przetwórstwo.
 • Warunki i wymagania: Aby ubiegać się o wsparcie, rolnik musi złożyć wniosek wraz z załącznikami, które potwierdzają zasadność realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz spełniać wymagania określone przepisami (np. prowadzenie dokumentacji finansowej).
 • Terminy: Terminy składania wniosków mogą się różnić w zależności od rodzaju pożyczki i instytucji udzielającej wsparcia. Wnioski należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, często co najmniej 30 dni przed planowaną realizacją inwestycji.
 • Kwoty i limity: Maksymalna kwota pomocy na inwestycje może wynosić do 100% kosztów przedsięwzięcia, natomiast na cele edukacyjne, kulturalne czy zdrowotne – do 80% kosztów, ale nie więcej niż 500 tys. PLN na jedno przedsięwzięcie.
 • Banki uczestniczące: Kredyty preferencyjne mogą być udzielane przez banki zrzeszone w różnych grupach bankowych, takich jak SGB-Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz inne banki spółdzielcze i komercyjne.

Rolnicy mogą korzystać z różnego rodzaju pożyczek preferencyjnych, takich jak linia RR (zakup maszyn i urządzeń rolniczych), linia Z (zakup użytków rolnych) oraz linia PR (inwestycje w przetwórstwo). Kapitał przeznaczony na te cele jest ograniczony, więc warto monitorować komunikaty ministerstwa i KOWR oraz składać wnioski w odpowiednich terminach. Dodatkowo, młodzi rolnicy mogą ubiegać się o kredyty z częściową spłatą kapitału z linii MRcsk, co angażuje kwoty do 2 mln PLN na zakup użytków rolnych.

Przykład: W 2024 roku na kredyty preferencyjne przeznaczono 150 mln PLN, w tym 1,3 mln PLN na dopłaty do oprocentowania. Kredyty klęskowe z linii K01 i K02 mają limity 100 mln PLN oraz 500 tys. PLN na dopłaty do oprocentowania. Jest to istotne wsparcie dla rolników dotkniętych np. ASF, gdyż limit na ponowne uruchomienie produkcji świń wynosi 10 mln PLN.

Aby uzyskać bezzwrotne pożyczki dla rolników należy spełnić szczegółowe warunki i dopełnić wszystkich formalności, w tym przygotować niezbędne dokumenty i złożyć je we właściwym terminie. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz KOWR.

Cele, na jakie przeznaczyć można bezzwrotne pożyczki dla rolników

Bezzwrotne pożyczki dla rolników finanse w Polsce to atrakcyjna forma wsparcia, która umożliwia realizację różnorodnych celów związanych z rozwojem gospodarstwa rolnego. Przede wszystkim, taki rodzaj finansowania można przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę techniczną i modernizację budynków gospodarczych. W szczególności, rolnicy mogą wykorzystać środki na budowę, remont oraz przebudowę obiektów, takich jak magazyny, chłodnie czy budynki inwentarskie, co wpływa na efektywność produkcji rolnej i jakość jej przechowywania.

Kolejnym ważnym celem jest zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych. Wsparcie finansowe pozwala na zaopatrywanie się w sprzęt o wysokiej wydajności i niskim zużyciu energii, co przekłada się na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Przykładowo, zakup nowoczesnych ciągników, kombajnów czy systemów nawadniania może znacząco podnieść jakość i skalę produkcji rolniczej.

Rolnicy mogą również skorzystać z bezzwrotnych pożyczek na zakup użytków rolnych, co jest szczególnie istotne dla młodych rolników rozpoczynających swoją działalność. Dzięki temu możliwe jest powiększenie areału uprawowego bez konieczności zakupu ziemi na kredyt, co często bywa istotną barierą wejścia na rynek.

Nowoczesne gospodarstwa rolne często inwestują w odnawialne źródła energii, takie jak instalacje fotowoltaiczne czy biogazownie. Skorzystanie z bezzwrotnej pomocy finansowej w tym zakresie pozwala na zrównoważony rozwój rolnictwa, redukcję kosztów energii oraz spełnienie wymogów ekologicznych stawianych przez europejskie regulacje, takie jak Zielony Ład.

Bezzwrotne pożyczki mogą być także przeznaczone na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, na przykład na budowę systemów zarządzania odpadami, instalacje do oczyszczania ścieków czy inwestycje w uprawy ekologiczne. Środki te promują zrównoważone praktyki rolnicze, które są coraz bardziej cenione w kontekście globalnych zmian klimatycznych.

Warto również zwrócić uwagę na wsparcie infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich, obejmujące budowę dróg, sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Dzięki temu poprawia się jakość życia mieszkańców wsi, co może mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oferują szeroką bazę wiedzy i wsparcia merytorycznego dla rolników planujących aplikowanie o bezzwrotne pożyczki. Skorzystanie z takich mechanizmów finansowych umożliwia nie tylko rozwój technologiczny, ale również poprawę jakości życia na wsi i zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce. Dzięki takim narzędziom, rolnicy mogą skutecznie zwiększać konkurencyjność swoich gospodarstw, a także dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Warunki i wymagania dotyczące uzyskania bezzwrotnych pożyczek dla rolników

Bezzwrotne pożyczki dla rolników to istotne wsparcie dla polskiego rolnictwa, które przyczynia się do zwiększenia inwestycji i modernizacji gospodarstw. Aby uzyskać taką pomoc finansową, konieczne jest spełnienie określonych warunków i wymagań. Przede wszystkim, rolnik musi być zarejestrowany w ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR oraz posiadać profil zaufany. Kolejnym wymogiem jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w określonym terminie składania wniosku. Bezzwrotna pomoc finansowa jest dostępna w ramach różnych programów, takich jak wsparcie finansowe na budowę, remont i przebudowę struktury gospodarstwa, zakup maszyn rolniczych, czy inwestycje w odnawialne źródła energii. Dla uzyskania pożyczki niezbędne jest wykazanie się odpowiednimi inwestycjami, które zgodne są z polityką ochrony środowiska oraz promują zrównoważony rozwój. Ważnym elementem jest również analiza finansowa przedsięwzięcia oraz przedstawienie jego biznesplanu. Limity przyznanej pomocy są różne w zależności od typu i skali inwestycji, a maksymalne kwoty mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Procedura oceny wniosków obejmuje także kontrolę dokumentów przez kierownictwo oraz ministerstwo finansów, które nadzorują przyznawanie środków z funduszu. Warto zauważyć, że bezzwrotne pożyczki dla rolników finanse w Polsce stanowią nieocenioną pomoc w transformacji sektora rolniczego, wspierając innowacyjne projekty i podnosząc jakość życia na polskiej wsi. Aby zagwarantować pełną zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi oraz efektywne wykorzystanie środków, rolnicy powinni starannie przygotować się do procesu aplikacyjnego, uwzględniając wszystkie wymienione warunki i wymagania.

Banki oraz instytucje udzielające bezzwrotnych pożyczek rolnikom

Rolnicy w Polsce mogą korzystać z bezzwrotnych pożyczek, które są udzielane przez różne banki oraz instytucje finansowe, wspierając tym samym rozwój ich gospodarstw. Bezzwrotne pożyczki dla rolników finanse w Polsce stanowią istotny element wsparcia finansowego, pozwalając na modernizację oraz rozwój infrastruktury rolniczej. Wśród instytucji, które oferują tego typu pomoc, kluczową rolę odgrywa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Według aktualnych danych, budżet przeznaczony na te formy wsparcia w 2023 roku wynosi 500 mln zł, co umożliwia udzielenie pomocy nawet 10 tysiącom gospodarstw rolnych.

Banki uczestniczące w programach pożyczek, jak m.in. Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, oferują rolnikom szeroką gamę produktów finansowych. Są to zarówno bezzwrotne pożyczki inwestycyjne, jak i kredyty preferencyjne z częściową spłatą kapitału. Przykładem jest kredyt na zakup użytków rolnych, gdzie maksymalna kwota wynosi 500 tys. zł, a oprocentowanie jest obniżone o 2%. Korzystne warunki tego rodzaju finansowania pozwalają rolnikom inwestować w nowe maszyny rolnicze, systemy irygacyjne oraz budowę infrastruktury technicznej, co znacząco zwiększa efektywność produkcji rolnej.

Proces uzyskania bezzwrotnych pożyczek jest wspierany przez specjalistyczne usługi doradcze, które są dostępne w profilu zaufanym rolnika na platformach ARiMR oraz KOWR. Rolnicy mogą dzięki temu śledzić status swojego wniosku, dokonywać niezbędnych korekt oraz uzyskiwać potrzebne informacje publiczne dotyczące postępów w procesie przyznawania pożyczek. Warto również zaznaczyć, że termin składania wniosków zazwyczaj mija 31 sierpnia danego roku, co pozwala na efektywne rozplanowanie finansowania działalności rolniczej.

W kontekście dostępnych linii kredytowych, rolnicy mogą wybierać między innymi z takich jak: RR (rozwój rolnictwa), Z (zakup ziemi) oraz PR (przetwórstwo rolne). Każda z tych linii oferuje różne warunki finansowania zależnie od rodzaju inwestycji i specyficznych potrzeb gospodarstw. Z kolei dopłaty do oprocentowania, wynoszące do 3%, stanowią dodatkową zachętę do korzystania z preferencyjnych produktów kredytowych.

Podsumowując, szeroki wachlarz możliwości finansowych dostępnych dla rolników w Polsce – od bezzwrotnych pożyczek po preferencyjne kredyty – stanowi fundament dla rozwoju i modernizacji sektora rolniczego. Banki oraz instytucje udzielające takich pożyczek grają kluczową rolę, wspierając rolników w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, które przyczyniają się do poprawy jakości życia na wsi oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa na europejskich rynkach.

Procedura ubiegania się o bezzwrotne pożyczki dla rolników

Jeśli jesteś rolnikiem w Polsce, który poszukuje wsparcia finansowego na rozwój swojego gospodarstwa, warto zwrócić uwagę na bezzwrotne pożyczki dostępne dla rolników. Odpowiednie przygotowanie i zrozumienie procedury ubiegania się o te środki może znacząco ułatwić cały proces. Poniżej przedstawiamy szczegółowe kroki i najważniejsze informacje na temat uzyskiwania bezzwrotnej pomocy finansowej.

Krok 1: Przygotowanie dokumentacji

 • Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pożyczki należy złożyć we właściwym terytorialnie Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
 • Wnioski muszą być składane co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.
 • Wymagane dokumenty mogą obejmować m.in. dokładny projekt przedsięwzięcia, kosztorys oraz informacje dotyczące zabezpieczeń (np. rachunki bankowe).

Krok 2: Ocena wniosku przez KOWR

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa analizuje złożony wniosek pod kątem zgodności z założeniami programu oraz dostępności środków.
 • Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu, a decyzje podejmowane na podstawie ewidencji producentów i kryteriów określonych w regulacjach prawnych.

Krok 3: Decyzja i podpisanie umowy

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, rolnik otrzymuje decyzję o przyznaniu pożyczki oraz projekt umowy do podpisania.
 • Umowa określa wysokość przyznanej kwoty, termin jej wypłaty oraz zasady jej wykorzystania, które muszą być zgodne z celami określonymi we wniosku.

Krok 4: Realizacja przedsięwzięcia

 • Przyznane środki mogą być wykorzystane na cele zgodne z umową, takie jak inwestycje w infrastrukturę techniczną, zakup maszyn rolniczych, czy też modernizację budynków gospodarczych.
 • Wydatki muszą być efektywnie i racjonalnie poniesione, a ich dokumentacja przekazana KOWR w celu opłacenia.

Krok 5: Rozliczenie i kontrola

 • Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia raportu, który będzie zawierał wszystkie poniesione koszty oraz dowody ich poniesienia.
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz inne odpowiedzialne organy mogą przeprowadzić kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i zgodności z umową.

Należy pamiętać, że bezzwrotne pożyczki dla rolników napędzają rozwój rolnictwa i mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy jakości życia na wsi. Warto więc dokładnie zapoznać się z procedurami oraz wymogami, aby skorzystać z tej formy wsparcia. Przy prawidłowym podejściu i starannym przygotowaniu dokumentacji, realizacja projektów finansowanych przez bezzwrotną pomoc finansową może stać się kluczem do sukcesu w polskim rolnictwie.

Limity kwotowe dla bezzwrotnych pożyczek skierowane do rolników

Bezzwrotne pożyczki dla rolników stanowią kluczowy element wsparcia finansowego sektora rolniczego w Polsce. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oferuje różnorodne instrumenty finansowe, w tym bezzwrotne pożyczki, które pomagają rolnikom w realizacji różnych przedsięwzięć związanych z rolnictwem. Limity kwotowe dla tych pożyczek różnią się w zależności od celu finansowania.

 • W przypadku budowy, remontu oraz przebudowy budynków i infrastruktury technicznej, maksymalna kwota pomocy wynosi 100% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 500 tys. zł.
 • Dla przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych oraz związanych z ochroną środowiska, limit wynosi 80% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 150 tys. zł.

Limity kwotowe określone przez KOWR mają na celu zapewnienie, że fundusze są efektywnie i racjonalnie wykorzystywane przez beneficjentów. W przypadku rolników, którzy chcą skorzystać z bezzwrotnych pożyczek, istotne jest złożenie wniosku z odpowiednią dokumentacją, w tym kosztemorysem inwestycji oraz harmonogramem realizacji projektu. Rolnicy powinni również pamiętać o terminach składania wniosków, które zwykle wynoszą 30 dni przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

Dane finansowe pokazują, że w ubiegłym roku z bezzwrotnych pożyczek skorzystało ponad 1200 rolników, a łączna kwota przyznanej pomocy wyniosła 300 mln zł. Analiza rynku wskazuje, że najczęściej finansowanymi projektami są modernizacja gospodarstw, zakup nowoczesnych maszyn rolniczych oraz instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi regularnie aktualizuje i nadzoruje przepisy dotyczące bezzwrotnych pożyczek, aby dopasować je do zmieniających się potrzeb rolników i warunków rynkowych. Ostatnie zmiany w akty prawne uwzględniły konieczność wsparcia inwestycji mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz poprawę efektywności energetycznej gospodarstw.

Rolnicy mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w składaniu wniosków w oddziałach terenowych KOWR. Ważne jest również posiadanie profilu zaufanego, co ułatwia logowanie się do systemów administracyjnych i składanie niezbędnych dokumentów elektronicznie. Zachęcamy do korzystania z dostępnych form wsparcia, gdyż efektywne zarządzanie finansami i inwestycjami jest kluczowe dla rozwoju polskiego rolnictwa.

Dopłaty do oprocentowania bezzwrotnych pożyczek dla rolników

Dopłaty do oprocentowania bezzwrotnych pożyczek dla rolników są istotnym elementem wsparcia finansowego w Polsce. Bezzwrotne pożyczki dla rolników umożliwiają inwestycje w rozwój gospodarstw rolnych, co jest szczególnie ważne w kontekście zmieniających się warunków rynkowych i klimatycznych. W 2023 roku rolnicy mogli liczyć na dopłaty do oprocentowania w ramach programów finansowych zarządzanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Programy te są realizowane we współpracy z bankami, takimi jak PKO BP i BGŻ BNP Paribas.

 • Na inwestycje związane z modernizacją gospodarstw rolnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń przeznaczono budżet 500 mln zł.
 • W sektorze ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii dostępne są fundusze na preferencyjnych warunkach, co umożliwia zainstalowanie paneli fotowoltaicznych czy systemów nawadniania oszczędzających wodę.
 • Dopłaty obejmują również inwestycje w infrastrukturę gospodarstw, jak budowa magazynów i przechowalni.

Bezzwrotne pożyczki dla rolników finanse w Polsce opierają się na korzystnych warunkach, na przykład oprocentowanie może wynosić nawet 2% rocznie, a okres spłaty jest elastyczny, dostosowany do specyfiki działalności rolniczej. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pozwala na uzyskanie wsparcia zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim poprzez korzystanie z funduszy unijnych.

Aby skorzystać z dopłat do oprocentowania bezzwrotnych pożyczek, rolnicy muszą spełnić określone warunki, m.in. prowadzić działalność rolniczą i nie mieć zaległości w płatnościach podatków i składek ZUS. Konieczne jest również złożenie wniosków w odpowiednich terminach. Dla wielu gospodarstw te pożyczki stanowią kluczowy czynnik pozwalający na rozwój i wdrażanie innowacyjnych projektów, które podnoszą konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku europejskim.

Aktualnie dostępne są trzy główne linie kredytowe: RR (inwestycje rolnicze), Z (zakup użytków rolnych) oraz PR (przetwórstwo produktów rolnych). Każda z nich ma specyficzne warunki i limity finansowe, co pozwala na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb rolników.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rolników do skontaktowania się z ARiMR lub odwiedzenia strony internetowej tej instytucji, gdzie znajduje się pełna baza wiedzy oraz szczegółowe informacje dotyczące dopłat, wniosków i warunków finansowania. Dzięki proaktywnemu podejściu do finansowania, polskie rolnictwo ma szansę na dynamiczny rozwój i skuteczne konkurowanie na rynkach zagranicznych.

Rola Ministerstwa Rolnictwa w regulacji bezzwrotnych pożyczek dla rolników

Rola Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w regulacji bezzwrotnych pożyczek dla rolników jest kluczowa dla podtrzymania stabilności i rozwoju sektora rolniczego w Polsce. Ministerstwo, współpracując m.in. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR), nadzoruje programy wspierające finansowanie rolnictwa, w tym programy obejmujące bezzwrotne pożyczki dla rolników.

Główne zadania Ministerstwa obejmują:

 • Koordynację funduszy: Ministerstwo administruje funduszami przeznaczonymi na bezzwrotne pożyczki, co pozwala rolnikom na finansowanie inwestycji w gospodarstwa rolne, zakup maszyn oraz rozwój innowacyjnych technologii.
 • Regulacje prawne: Ustalanie zasad, przepisów oraz warunków przyznawania bezzwrotnych pożyczek. Dzięki temu pożyczki mogą być bezpiecznie i uczciwie dystrybuowane do rolników w całym kraju.
 • Nadzór nad realizacją programów: Ministerstwo monitoruje realizację programów pożyczkowych, co pozwala na szybkie reagowanie na problemy i ewentualne wprowadzenie korekt w regulacjach. Na przykład, w 2023 roku nadzorowało wydanie 120 mln zł na bezzwrotne pożyczki dla rolników.

Warunki otrzymania pożyczki: Wnioski składane przez rolników są analizowane pod kątem spełnienia określonych kryteriów, takich jak zdolność kredytowa, cel finansowania oraz zgodność z polityką rolną. Przykładowo, do 31 grudnia 2023 roku rolnicy muszą złożyć wnioski o bezzwrotne pożyczki, aby otrzymać wsparcie finansowe na zakup użytków rolnych lub modernizację budynków gospodarczych.

Ministerstwo Rolnictwa wspiera również rolników poprzez promocję programów edukacyjnych i szkoleniowych oraz organizowanie konferencji, które zwiększają świadomość możliwości finansowania dostępnych dla rolników. Dzięki temu rolnicy mają dostęp do najnowszych informacji i narzędzi, które mogą wesprzeć rozwój ich gospodarstw.

Niezwykle istotne jest również kontrolowanie wydatkowanych środków, co pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu zaufania do państwowych programów pomocowych. Ministerstwo Rolnictwa dba o to, aby finanse w Polsce były zarządzane transparentnie i efektywnie, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Podsumowując, rola Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w regulacji bezzwrotnych pożyczek dla rolników jest wieloaspektowa i obejmuje zarówno administrację funduszami, jak i nadzór nad realizacją programów oraz edukację rolników. Dzięki temu bezzwrotne pożyczki dla rolników są jednym z kluczowych elementów wspierających rozwój rolnictwa i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich w Polsce.

Zasady przyznawania bezzwrotnych pożyczek dla rolników w Polsce

Kryterium Opis
Cel pożyczki Sfinansowanie inwestycji w gospodarstwie rolnym
Wymagane dokumenty Wniosek, dowód tożsamości, dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa
Warunki przyznawania Posiadanie gospodarstwa rolnego, brak zaległości podatkowych
Maksymalna kwota Do 50 000 PLN
Okres spłaty Od 1 do 5 lat

Zobacz nasz aktualny ranking pożyczek/chwilówek:

AKTUALNY RANKING

Serwis nie jest doradcą finansowym ani nie prowadzi działalności maklerskiej. Żadne dane ani informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią porady finansowej, oferowania, rekomendacji ani nakłaniania odnoszących się do kupna, sprzedaży lub trzymania instrumentów i produktów finansowych. Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Udostępniane treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych.